رژیم در انظار جهانی از شاخه زیتون برای صلح ودر عمل از تروریست استفاده می کند

لطفا به اشتراک بگذارید: