گفتم : جرمش چیست؟


گفتم:جرمش چیست؟

گفت:مشروب خورده است

گفتم:چرا شلاقش میزنید؟

گفت:مشروب خوردن حرام است

گفتم:چرا حرام است؟

گفت:هر چیز به بدن انسان ضرر برساند در اسلام حرام است

گفتم:مشروب به بدن بیشتر ضرر میرساند یا شلاق؟

سکوت کرد.....یﮑﯽ ﺑﻮﺩ .....

ﺩﻭﻣیﺶ ﻧﺒﻮﺩ ......

یﮑﯽ ﺑا ﻣﺸرﻭﺏ ﺑﻪ ﻓﮑر خﺪﺍﺳﺖ .... !!!!!

یﮑﯽ ﺗﻮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻓﮑر ﺯﻧاﺳﺖ .... !!!!!!!

یﮑﯽ ﺑا ﻣاﻧﺘﻮ ﻭ ﺫﮐر خﺪﺍﺳﺖ .... !!!!!!!

یﮑﯽ ﺑا ﭼاﺩﺭ ﻭ ﺗﻮ ﻓﮑر ﮔﻨاﺳﺖ .... !!!!!!

یﮑﯽ ﻣﻮﯼ ﺳیﺦ ﻭ ﻏیرﺕ .... !!!!!

یﮑﯽ ﺗﺴﺒیﺢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻓﮑر ﺷهﻮﺕ .... !!!!

یﮑﯽ ﺭیﺸﺸﻮ ﺑا ﺗیﻎ ﺯﺩﻩ .... !!!!!

یﮑﯽ ﺑا ﺭیﺶ ﻣرﺩﻡ ﺭﻭ ﺗیﻎ ﺯﺩﻩ .... !!!!!!

?????????


لطفا به اشتراک بگذارید: