نظام آخوندی ثروت مردم ایران را به جیب مزدورانش می ریزد

لطفا به اشتراک بگذارید: