عقلانیت درزیر عمامه نظام جزکشتار وجنایت چیز دیگری نیست

لطفا به اشتراک بگذارید: