جنجالی ترین و خنده دارترین راهکارهای استراتژیکی برای خامنه ای و روحانی در 4 راه استراتژیک

چهارراه استراتژیکبامزه ترین و خنده دارترین نسخه های سیاسی استراتژیکی برای خامنه ای و روحانی در ریزش و تحریم و برجام از دکتر بزن بهادر و آقای مجری

لطفا به اشتراک بگذارید: