اضطراب موشانا !


اضطراب موشانا !

بشنو از من حکایتی جانا

چون کلام عبید زاکانا

داستانی مهیج و معروف

هیبت گربه ترس موشانا

موشهای مزوّر حاکم

با عبا و ردای ملانا

شاهِشان شیخ آیت الشیطان

موش اعظم جناب عظمانا

گفت «موشان خیالتان راحت

نرسد کارِ ما به جنگانا

گفتمان و مذاکره ایضاً

نبود یک طریق آسانا »

ترس و وحشت ولی فراگیر است

در نمام سطوح موشانا

عَلَم الجهل و جور وگمراهی

حاکم و والی خراسانا

گفت جمعی ز موشها هستند

مضطرب بیمناک و لرزانا

خطر جنگ فرضی افکنده

وحشت و لرزه بر سراپانا

گفت شیری به مجمع موشان 

گاه موشید و گه وحوشانا

سُنبه پر زور چون شود موشید

ورنه هستید  درنده خویانا

 هر چه باشید و هر کجا هستید

نیستید در شمار انسانا

ترستان خوب قابل فهم است

در مسیر زوال و پایانا

 گودرز -  اردیبهشت ۹۸


لطفا به اشتراک بگذارید: