نظام آخوندی با اعدامها مردم ایران را سرکوب می کند

لطفا به اشتراک بگذارید: