نظام آخوندی بعد از تحریم آمریکا به افلاس افتاده و روی نفت نشسته

لطفا به اشتراک بگذارید: