هر حکایت دارد آغازی و انجامی جز حدیث رنج انسان!

لطفا به اشتراک بگذارید: