اصلاح مجانی...


اصلاح مجانی

روزی ملانصرالدین دست بچه ای را گرفته وارد سلمانی شدوبه سلمانی گفت:

چون من تعجیل دارم اول سرمرا بتراش وبعد موهای بچه را بزن.

سلمانی هم تقاضای اورا انجام داد.

ملا بعد از اصلاح عمامه را برداشت و رفت و گفت:

تاچند دقیقه دیگر برمی گردم!

سلمانی سر طفل را هم اصلاح کرد و خبری از آمدن ملا نشد!

سلمانی رو به طفل نمود وگفت:پدرت نیامد!

بچه گفت : اوپدرم نبود.

سلمانی گفت : پس که بود؟

بچه پاسخ داد:او مردی بود که در سر کوچه به من گفت بیا برویم دونفری مجانی اصلاح کنیم!


لطفا به اشتراک بگذارید: