ماهیگیر...


ماهیگیری پس از صید ماهی به خانه بازگشت تا آنرا بپزد

اما دید نه روغن دارد

نه آرد

نه گاز ‌

نه نمک…و نه ادویه، نه تخم مرغ، نه آردسوخاری

برگشت ماهی را به آب انداخت

ماهی سرش را از آب بیرون آورد و فریاد زد:

روحانی مچکریم...


لطفا به اشتراک بگذارید: