مادر بزرگ...


مادربزرگمو بردم سر خاک پدر بزرگم، ۵ دقیقه نشست گفت: دیگه پاشیم بریم این وقتی زنده بود هم حوصله کسیو نداشت


لطفا به اشتراک بگذارید: