ملا و مهمانی...


ملانصرالدین مهمان دوستش شد. چای مانده جلویش گذاشتند. ملا چای را خورد و به زن میزبان گفت: معلوم است که دیروز منتظر بنده بودید، ببخشید که دیر خدمت رسیدم


لطفا به اشتراک بگذارید: