خروس و شیر...


خروس و شیری باهم رفیق شده و به صحرا رفته بودند . شب که شد خروس برای خوابیدن روی یک درخت رفت و شیر هم پای درخت دراز کشید . هنگام صبح خروس مطابق معمول شروع به خواندن کرد . روباهی که در ان حوالی بود به طمع افتاد و نزدیک درخت امده و به خروس گفت بفرمائید پائین تا به شما اقتدا کرده و نماز جماعت بخوانیم!

خروس گفت : همان طوری که می بینی بنده فقط مؤذن هستم ،  پیش نماز پای درخت است او را بیدار کن .. 

 روباه که تازه متوجه حضور شیر شده بود ، با غرش شیر پا به فرار گذشت . خروس پرسید : کجا تشریف می برید؟ مگر نمی خواستید نماز جماعت بخوانید؟ روباه در حال فرار گفت : دارم می روم تجدید وضو کنم !


لطفا به اشتراک بگذارید: