ملا و دوران کودکی...


ملانصرالدین در شهر دوست دوران کودکی اش را دید. از او پرسید: در چه کاری؟!  دوستش گفت: چیزی نمی کارم که به کار آید! ملا وَراندازش کرد و گفت: پدرت هم چنین بود؛ هرگز چیزی نکاشت که به کار آید!!


لطفا به اشتراک بگذارید: