شخص ثروتمندی خواست...


شخص ثروتمندی خواست بهلول را در میان جمعی به سُخره بگیرد

به بهلول گفت:هیچ شباهتی بین من و تو هست؟

بهلول گفت:البته که هست

مرد ثروتمند گفت:چه چیز ما به همدیگر شبیه است؟بگو

بهلول جواب داد:

دو چیز ما شبیه یکدیگر است

یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است

 و دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است


لطفا به اشتراک بگذارید: