بشمار برگ‌های...


بشمار برگ‌های گلی را

وقتی که هیچ کار نداری

با یاد یار زمزمه‌یی کن

در غُربتی که یار نداری

هر صبح، زنگ ساعت نُه را

چون بشنوی، ز خانه برون شو

چابک برو، اگرچه بدانی

با هیچ کس قرار نداری

سخت است روزگار، و لیکن

حاشا که پیش خلق بنالی!

هرچند جمله خلق بدانند

کز غصّه روزگار نداری

بر گلفشانٍ شعرِ ظریفت

پژمردگی بگو که نباشد

ای نسترن، زِ بُن چو برآیی

دیگر زِ پی، بهار نداری

بشمار برگ‌های گلی را

چون پاره پاره‌ی تنِ یاران

وانگه مهارِ اشک رها کن کاین‌جا زِ گریه عار نداری..


لطفا به اشتراک بگذارید: