توهم مفید بودن...


توهم مفید بودن

مردی هر روز، راس ساعتی معین به گوشه میدان شهر می‌رفت و لحظاتی کلاهش را از سرش بر می‌داشت و به شدت تکان می‌داد.

روزی پلیس که به کار  او حساس شده بود، علت این کار را از وی جویا شد.

مرد گفت: با این کار زرافه‌ها را دور می‌کنم.

پلیس پرسید: من در این جا زرافه‌ای نمی‌بینم؟!

و پاسخ شنید: این نشان می‌دهد که من کارم را درست انجام می‌دهم.

به این می‌گویند توهّم مفید بودن!


لطفا به اشتراک بگذارید: