درس امروز...


بازم بوی پاییز

زنگ مدرسه

هیاهوی بچه ها

نشستن روی نیمکت کلاس

درس امروز روی تخته سیاه

صدای معلم

بنویس آزادی

 همه ساکت می شوند

چشمها به زبان معلم است

 بنویس پایداری

 بنویس فدا،

بنویس اسارت ظلم ، مبارزه ، پیروزی

همه اینها درس امروز است


لطفا به اشتراک بگذارید: