قاضی...


شخصی به دارالحکومه رفت و گفت:

از کسی پولی طلب دارم. و پس نمی دهد.

گفتند: آیا شاهد داری؟

گفت: خدا!...

گفتند: کسی را معرفی کن؛ که قاضی او را بشناسد!!


لطفا به اشتراک بگذارید: