به بابام میگم فردا ...


به بابام میگم فردا امتحان دارم

رفته ۳-۴کیلو هویج گرفته اومده

میگه بیا اینارو اب بگیر بخور...

تو که هیچی بارت نیست حداقل ببینی بغل دستیت چی نوشته !

بابامو دوس دارم فهمیده ست


لطفا به اشتراک بگذارید: