سگی را گفتند...


سگی را گفتند از چه روی شما را نجس نامیدند ؟

سگ با پوزخند پاسخ داد : ما از زمانی با فتوا نجس شدیم که پاچه دزدان شهر را گرفتیم !


لطفا به اشتراک بگذارید: