بانگ قیام ...


بانگ قیام .  .  .

آزادی اگر بهر تو ایمان و مرام است 

برخیز که ایام شکوفای قیام است

سرتاسر این خاک ستمدیدهٔ در بند

در کار برانداختن اصل نظام است

اندر تب و تاب است  کنون ملت ایران

آمادهٔ سوزاندن این شام ظلام است 

دوران پر از ننگ و پر از جرم و جنایت

با همت و همبستگی خلق  تمام است

این بانگ قیام است به هر شهر و خیابان

پیوستن و پیمودن ره لُبّ کلام  است

لرزان شده این شیخ دغلباز و نظامش

آفتابِ عمر سیه اش  بر لب بام است

این قوم که غارتگر و دزدند و تبهکار

سهل است بفهمد که دگر کارتمام است

هر توطئه اش بهر رهایی ز هلاکت

یک وهم و خیالی بسی باطل و خام است

این رزم جوانان که بسی مایهٔ فخر است 

چون رود، خروشنده و جاری و  مدام است

فریاد همه ملت از اعماق چنین است

پیروزی ما در پیِ این رزم و  قیام است


لطفا به اشتراک بگذارید: