پیرمرد و آرایشگر...


پیرمردی

که فقط ٨ تار مو روی سرش داشت،

به آرایشگاه رفت،

آرایشگر با عصبانیت پرسید:

موهایتان را کوتاه کنم یا بشمارم؟

پیرمرد لبخند زد و گفت رنگشان کن

زندگی یعنی لذت بردن از هرآنچه داری


لطفا به اشتراک بگذارید: