مذاکره ممنوع ...


مذاکره ممنوع !

گفت «آقا» مذاکره ممنوع
جر بحث و مشاجره ممنوع

ندهید نخ به اهل استکبار
به طریقی و شیوه ای هربار

گفته بودیم به شخض روحانی
گ

مذاکره ممنوع !

گفت «آقا» مذاکره ممنوع
جر بحث و مشاجره ممنوع

ندهید نخ به اهل استکبار
به طریقی و شیوه ای هربار

گفته بودیم به شخض روحانی
گاه آشکار وگاه پنهانی

زهر ماری شده دگر برجام
ول کن این تحفه را که باشد دام

در جوال مذاکره نروی
با دو تا وعده خنگ و خر نشوی

سابقا سود و منفعت بردیم
راه دادیم، ولی شکر خوردیم

اینک اوضاع درام و نا جور است
گره مشکلات ما کور است

نیک داند طرف که ما بوقیم
شل و وارفته همچنان دوغیم

هارت و پورت می کنیم اگر گاهی
تیست جز ناله از ته چاهی

گر بدزدیم کشتی نفتی
تا شود بهر ما برون رفتی

یا اگر می زنیم دو تا موشک
تا شود بهر ضعف ما پوشک

تا بگوییم به دشمنان اینیم
گرچه در تنگنا و تحریمیم

ته خط از عواقب این کار
نگرانیم و مضطرب بسیار

کشتی و موشک و فلان پهباد
نکند بنده را ز غم آزاد

در هراسیم از پیامد آن
وحشت از آمد و نیامد آن

درد ما هست درد بی درمان
نیست راه علاج آن آسان

در مسیر زوال و اضمحلال
با هیاهو و فتنه و جنجال

نتواند ولایت «آقا»
باز یابد رهی برای بقا

خشم سوزان نسل شورشگر
ندهد مهلتی به او دیگر

اه آشکار وگاه پنهانی

زهر ماری شده دگر برجام
ول کن این تحفه را که باشد دام

در جوال مذاکره نروی
با دو تا وعده خنگ و خر نشوی

سابقا سود و منفعت بردیم
راه دادیم، ولی شکر خوردیم

اینک اوضاع درام و نا جور است
گره مشکلات ما کور است

نیک داند طرف که ما بوقیم
شل و وارفته همچنان دوغیم

هارت و پورت می کنیم اگر گاهی
تیست جز ناله از ته چاهی

گر بدزدیم کشتی نفتی
تا شود بهر ما برون رفتی

یا اگر می زنیم دو تا موشک
تا شود بهر ضعف ما پوشک

تا بگوییم به دشمنان اینیم
گرچه در تنگنا و تحریمیم

ته خط از عواقب این کار
نگرانیم و مضطرب بسیار

کشتی و موشک و فلان پهباد
نکند بنده را ز غم آزاد

در هراسیم از پیامد آن
وحشت از آمد و نیامد آن

درد ما هست درد بی درمان
نیست راه علاج آن آسان

در مسیر زوال و اضمحلال
با هیاهو و فتنه و جنجال

نتواند ولایت «آقا»
باز یابد رهی برای بقا

خشم سوزان نسل شورشگر
ندهد مهلتی به او دیگر


لطفا به اشتراک بگذارید: