وطن امروز :روحانی ؛ ایجاد شغل وظیفه دولت نیست !!!

لطفا به اشتراک بگذارید: