صدای ملت و عجب شیر از جفنگیات کدخدایی و شورای نگهبان نظام راجع به عمامه ۹ متری میگویند!

لطفا به اشتراک بگذارید: