ترانه خائنان تاریخ - روزبه

روزبه – ترانه خائنان تاریخ


از زمانی که بشر تاریخ خود را رقم زده به اشکال مختلف دو نیروی متضاد را در مقابل هم دیده است.


که این دو نیرو پیوسته و دائمی بدون سازش با یکدیگر، تا به امروز در نبردی بی‌وقفه


حضور خود را حفظ نموده‌اند. در یک‌سو نور و روشنایی و


در سوی مقابل ظلمت و تاریکی در نبرد با یکدیگر بوده‌اند.


نور و روشنایی نیروی اهورایی و بشردوست و ظلمت و تاریکی نیروی اهریمنی و ضدبشر است.


هر فرد، دسته، جریان و سازمانی به میزان دور و نزدیک شدن به یکی از این دو محور،


شرافت و حدود انسانی خویش را تعیین می‌کند. امروز در صحنه سیاسی و اجتماعی


میهنمان نیز این دو نیرو با یکدیگر در جنگ هستند.


در یک‌سو جنایت و رذالت انباشته شده قرون و اعصار است که خود را در حاکمیت پلید و ضدانسانی که خمینی و دار و دسته‌اش مظهر آن هستند، نشان می‌دهد و در سوی دیگر نور و روشنایی و مسیر گام نهادن به سوی انسانی رها و آزاد که سمبل آن «مسعود رجوی» است.


در این جنگ نابرابر، البته تعفنهای وجودی شماری خیانت پیشه نیز خود را بارز می‌کند. عناصر پس‌مانده‌ای که مربوط به این شرایط نیستند، آنان که توان گام نهادن به مراحل پیچیده‌تر تکامل مبارزاتی را ندارند و دست آخر از گردونه خارج می‌شوند. این عناصر به سمت لشکر ظلمت و تاریکی می‌روند. چرا؟


مطالب مرتبط


ترانه طنز خوابتو دیدم


موزیک‌ویدیو خائنان تاریخ

لطفا به اشتراک بگذارید: