کوروش هم برانداز بود!

!کوروش هم برانداز بود


در آستانه ۷ آبان سالروز کوروش کبیر :


مرگ بر ارتجاع، مرگ بر استبداد – کوروش، مصدق، روحت شاد


کوروش ذوالقرنین و آماده کردن اسباب کار


مطالب مرتبط:


 ۷ آبان سالروز کوروش کبیر


یک شاخه_ گل برای کوروش

لطفا به اشتراک بگذارید: