نمی گذاریم پایان تحریمها به عقب بیفتد!؟

بلف درمانی‌های روحانی تا کی ادامه خواهد یافت؟


نمی گذاریم پایان تحریمها به عقب بیفتد!؟


خامنه‌ای که برای نتایج انتخابات در آمریکا جیب گشادی دوخته و به اشتباه براین باور می باشد که عنقریب تحریم‌های کمرشکن و فلج کننده علیه دیکتاتوری آخوندی به پایان خود نزدیک خواهند شدو...


مطالب مرتبط:


رژیم آخوندی - پایانی برای ادامه تحریم ها متصور نیست


لطفا به اشتراک بگذارید: