هیچ حکومتی در دنیا،به اندازه آخوندها دانشجو نکشت.

هیچ حکومتی در دنیا،به اندازه آخوندها دانشجو نکشت.

لطفا به اشتراک بگذارید: