موشکاف ۴مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی یه بار ایشالا درمانی می‌کنه. یه بار آزادی قرقره می‌کنه

خبیثی یه بار ایشالا درمانی می‌کنه. یه بار آزادی قرقره می‌کنه ـ موشکاف ۴مهر۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! دوستان و رفقای موشکاف و موشکافی! حال و احوالتون چطوره؟ الهی درد و بلاتون بخوره تو ملاج عظی هاهاهاها. رفقا! آمار این یارو خبیثی رو دارین؟ طرف تو هر سخنرانیش، سوزنش رو یه کلمه گیر می‌کنه.هاهاهاها. یه بار ایشالا درمانی می‌کنه. یه بار آزادی قرقره می‌کنه. این بار اما افتاده بود به «باید درمانی» و «نباید درمانی» ملاحظه بفرمایین.هاهاهاها.


مدرسه را باید همواره تقدسش را حفظ کرد لذا باید به مدرسه اندیشید به هر دو باید توجه کرد
و لذا مدرسه را باید
و من اینجا باید
باید از همه معلمان
تقدیر باید کرد
همواره باید این ظرفیت
که باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد
باید دقیق مورد توجه قرار بگیرد


باید همه نسبت به آن پایبند باشند


باید بروند به سمت آموزش‌های حضوری ما نباید افت تحصیلی پیدا کنیم
باید نشاط


موشکاف: هاهاهاها. یارو یه صدباری گفت باید!هاهاهاها. البته باید درمانی‌های یارو خبیثی به همون اندازه مفیده که آبدوخیار (آب‌دوغ‌خیار) واسه دیسک کمر.هاهاهاها. حالا یه نمونة دیگه از باید درمانیاشو داشته باشین.هاهاهاها.


امروز شان و منزلت معلم باید حفظ بشود و معیشت معلم باید مورد توجه قرار بگیرد هویت معلم به عنوان جایگاه تعلیم و تربیت باید مورد توجه قرار بگیرد و سخن از طرح طبقه بندی ناظر به همه اینهاست یکی از بحث‌های ما مسئله معیشت است همه بحث‌های ما مسئله معیشت نیست


موشکاف: هاهاهاها. یارو رئیسی یه جوری خودشو زده به تخرخر! که انگار اصلا تو این مملکت نبوده و کور و کر نه چیزی دیده، نه چیزی شنیده. هاهاهاها.آخه دبنگ! همین معلمایی که داری راجع بهشون صحبت می‌کنی، در سراسر کشور تو اعتصاب و اعتراضن. چون زیر خط فقرن وعدة‌ معیشت و تعلیم و تربیت این یارو، درست مثل وعدة آب و برق مجانی خمینی دجاله که می‌گفت به همین‌ها قانع نباشین، معنویاتتون رو بالا می‌بریم. هاهاهاها. حالا چند فقره داز نباید درمانی هاشو داشته باشینمطالب مرتبط


موشکاف ۳مهر۱۴۰۰ ـ عین‌اللهی وزیر بهداشت آخوند خبیثی، دچار آلزایمر عمدیه


دولت آخوند رئیسی یا مجمع مفسدین

لطفا به اشتراک بگذارید: