ترانه طنز ـ عظما جون بدجوره حالم

عظما جون بدجوره حالم ـ ترانه طنز


از خمره برون آمد کابینه جلادان


تأیید نهایی شد در مجلس اوباشان


کابینه نگو باندی ست مجموع رذالتها


جرثومه و محصول چهل سالهٔ دجالان


یک جمع اراذل کرد تأیید وزیرانی


هستند همه دشمن با هر اثر از انسان


کابینه عظمایی با شیوه ملایی


آماده خدمت شد در غزه و در لبنان


کرسی ریاست را جلاد اگر بنشست


هر یک ز وزیران هم در زمره جلادان


چون «هیأت مرگی» شد، سرکرده این دولت


فرقی نکند دیگر باشد چه کسی در آن


نه در پیِ تولید است نه رونق کسب و کار


خود عامل هر مشکل سرمنشاء هر بحران


نه علم و تخصص هست معیار و نه برنامه


سرکوبگری دارد بر هر هنری رجحان


شخصی که معاون شد از دانه درشتان است


شاه دزد به او گویند در مجتمع دزدان


امنیتی و پاسدار و آدمکش و غارتگر


گرد آمده در یک جا تجمیع تبهکاران


هر یک ز وزیران را پیشینه چنین باشد


یا دزدی میلیاردی یا کشتن محرومان


این دولت اگر در فهم مادون خران باشد


ته مانده دیگ هستند بهتر نبود زینان


عظما و همین اوباش بستند ره واکسن


ویروس تشکر کرد از مرحمت آنان


کابینه و رأس آن یک جمع شلم شوربا


گویای فنا باشد در مرحلهٔ پایان


این پرده آخر را «آقا» چه کند تدبیر


با قایق بشکسته در معرکه و طوفان


جوشان و خروشان است دریا و درونش خشم


گو شیخ مهیا باش جا کن شوی از بنیانمطالب مرتبط


ترانه طنز قزوینی ـ سفرهای استانی رئیسی


کابینهٔ عظمایی!

لطفا به اشتراک بگذارید: