طنز عروسکی ـ عید دیدنی آقاجون اینا در استودیو پیک شادی ـ ویژه برنامه پیک بهاری

عید دیدنی آقاجون اینا در استودیو پیک شادی ـ ویژه برنامه پیک بهاری ـ طنز عروسکی
نخستین بحران خامنه‌ای وضعیت انفجاری جامعه بود. عوامل رژیم گفتند و نوشتند که هیچ‌گاه طی ۴دههٔ گذشته، شدت نارضایتی اجتماعی به‌اندازه سال۱۴۰۰ نبوده و هر لحظه خطر قیام‌هایی فراتر از آبان۹۸ را باید انتظار داشت.
سلسله اعتراضات سراسری، خیزش‌ها و قیام‌ها گواه این خطر عاجل بود. رژیم هنوز از ضربه قیام مسلحانهٔ سیستان و بلوچستان در اسفند۹۹ به‌خود می‌پیچید که قیام بزرگ تشنگان خوزستان در تیر و مرداد گریبانش را گرفت؛ قیامی که شهرهای خوزستان را در نوردید، به‌لرستان رسید و تبریز و تهران هم به‌پاخاست.
جامعهٔ عاصی باز هم امان نداد و این بار در آبان و آذر خشم ایران در اعتراضات کشاورزان اصفهان بارز شد، به‌خیزش مردم شهرکرد راه برد و در قیام بزرگ اصفهان به‌اوج رسید. ۲۱خیزش سراسری معلمان نیز با شعارهایی که به‌گفتهٔ مهره‌های حکومتی، نه صنفی، بلکه براندازانه بود، به‌رژیم امان نمی‌داد؛ در تمام سال هم هر روز دهها اعتراض توسط اقشار مختلف و غارت‌شدگان و زحمتکشان، زمین را زیر پای خامنه‌ای می‌لرزاند.

مطالب مرتبط
طنز عروسکی- آقاجون اینا ـ صاحبخانه و ندادن پول برق
سال۱۴۰۰؛ فرازها و فرودها
لطفا به اشتراک بگذارید: