نه شاه نه شیخ!

نه شاه نه شیخ! ـ ۲۱تیر۱۴۰۱
نگرش ارتجاع سلطنتی (رضاخانی) و ارتجاع دینی به زن دارای آبشخور واحدی است ولی به‌ ۲شکل بارز می‌شود: «بی‌حجابی اجباری» و «حجاب اجباری». آنها هیچ اختیاری را برای زن در انتخاب نوع پوشش و روش زندگی خود قائل نیستند. گویی حکومت و اجبارهای زیستن در دیکتاتوری باید مشخص کند که زن چگونه زندگی کند و به چه شیوه در جامعه ظاهر شود.

یکی به زن سرکوفت می‌زند که چرا حجاب داری؟ دیگری در همان‌حال او را سرکوب می‌کند که چرا حجاب نداری؟ اما اگر در کنه این رفتارها دقیق شویم هر دو یک چیز را می‌گویند: زن را باید با پوشش او دسته‌بندی کرد نه با ویژگی‌های انسانی‌اش مانند اختیار، آگاهی و حق انتخاب.

مطالب مرتبط
آخرین جوک آخوند صدیقی: امام زمان را در خواب دیدم، فرمود جناب پوتین از مایند!
بی‌حجابی اجباری و با‌حجابی اجباری
لطفا به اشتراک بگذارید: