پیک شادی کامل ۱۷شهریور۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۱۷شهریور۱۴۰۱
چنین گویند اصحاب ولایت

ز برجام و رَوَند آن حکایت


شدیم دلخون دگر از دست برجام

نمی‌دانیم چه می گردد سرانجام


روند آن نه بر وفق مراد است

نه تضمینی برای اقتصاد است


نه بگشاید گره از مشکل ما

نه امیدی فکنده در دل ما


نه تضمینی دهد در رفع تحریم

نه پولی را کند آزاد و تقدیم

مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۳شهریور۱۴۰۱ ـ طنز
احیای برجام…
لطفا به اشتراک بگذارید: