پیک شادی کامل ـ پیک بهاری شماره سه

پیک بهاری شماره سه ـ پیک شادی کامل
نشاط و شادی و رویش به نام نوروز است

خروش مرگ زمستان کلام نوروز استنسیم و بوی بهاری که در هوا پیچید

نشان آمدن خوش خرام نوروز استگذشت دور زمستانیان دیو آئین

افول هیبت آن از قیام نوروز استجمود و سردی و تاریکی زمستانی

تمام هیمنه‌اش زیر گام نوروز استبهار و هر چه ره آورد اوست در گلشن

ز رزم روز و شب و مستدام نوروز استبرای مرگ زمستان شوم و رخوت دی

نثار سرو و صنوبر مرام نوروز استهزار سرو قد این حاکم زمستانی

گرفت و از ستم‌اش تلخ، کام نوروز استفنای دیو در آتش فکندن آن است

سزای اوست و از او، انتقام نوروز استدر آستان بهاران و جشن فروردین

خجسته باد رهایی، سلام نوروز استزمان رزم و خروش است و فصل بشکفتن

قیام و شورش و خیزش پیام نوروز است

در مسیر بهار

متر به متر گزمه بچینید

قدم به قدم، قداره و قدرتتفتیش بالهای نسیم را

حصارها برپا دارید از شناعت دارشکوه صریح شکوفه را

آیه‌های انکار غراره کنیدهر چه «ممنوع» و «نباید» و «راهبند»

هر چه شرع و شکنجه و شلاق

به مصاف برداریدآن‌قدر شرارت و شلیک

تا کمانه کند

بر شلاله‌ٔ رنگین‌کمان، گزند گلوله‌هایتان

پیک شادی پیک بهاری شماره سه
مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ـ پیک بهاری شماره دو
بهار از کرانه‌های بیدار خواهد تابید
لطفا به اشتراک بگذارید: