بنشینید تا صبح گوسفند بشمارید

 


بنشینید تا صبح گوسفند بشمارید


یک مقام آگاه:کسی که در خراسان دستش را قطع کردند، دویست گوسفند دزدیده بود که در جراید نوشته اند فقط سه راس گوسفند دزدیده است.


با توجه با این اظهار نظر  و در نظر گرفتن این نکته که قیمت هر راس گوسفند حداقل سیصد هزارتومان است با سه هزار میلیارد تومان چند گوسفند می شود خرید؟


الف)صدهزار راس گوسفند


ب)یک میلیون راس گوسفند


ج)ده میلیون راس گوسفند


د)خیلی گوسفند


خب با این طنز تلخ که از یک طرف حاکی از جنایت واز طرفی فساد دستگاه حکومتیه نمایان میگردد.

لطفا به اشتراک بگذارید: