زنده باد انقلاب فرهنگی


زنده باد انقلاب فرهنگی
یه روز آخوند گرینش دانشگاه تعدای از دانشجویان بسیجی را جمع کرد داخل دفترش، وچند وام کلان وتعدای سهمیه دانشجویی با شرایط خاص که هرکسی توانست دانشجوی فعال را شناسایی کند از این وام برخوردار خواهد شد. بعد به همه گفت با این بسته های مشوق در آینده چه کار بیشتری می توان انجام داد ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑا ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :ما به برکت روحانیت ونظام می توانیم در آینده نزدیک ریشه علم و دانش را که نظام الهی ما را و همچنین باعث روشنگری دانشجویان خواهد شد از بیخ وبن بر کنیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: