مغز انیشتن

مغز انیشتن


به سید علی میگن اگر مغز انیشتن رامیداشتی چه کار میکردی؟ میدادم به دانشمندان خودم که هر چه زودتر یک اکسیر ولایت درست کنندوبرای چهل سال دیگر جنایت کنم.


لطفا به اشتراک بگذارید: