مادرم من هرچقدربی نیازباشم بازمحتاج دستان توام این را همیشه بدان رنجهای تو فراموش ناشدنیست عامل این همه رنجها را به فنا می کشانیم

مادرم من هرچقدربی نیازباشم بازمحتاج دستان توام این را همیشه بدان رنجهای تو فراموش ناشدنیست عامل این همه رنجها را به فنا می کشانیم

لطفا به اشتراک بگذارید: