ناو زیر دریایی

ناو زیر دریایی


بسیجیه به دوستش میگه مانور فردای شما چیه ،گفت اسیر کردن یک ناو زیردریایی آمریکا؟؟دوستش با تعجب میگه چطور میخواهید اینکاررا بکنید؟؟آب دریا راخالی میکنیم وقتی از نفس افتاد اسیرش میکنیم!!!!

لطفا به اشتراک بگذارید: