مردی که

مردی که


مردی که تو خواب خروپوف نکنه زنیه که آشپزی بلد نیست.بسیجی که در جاسوسی زرنگ نباشه وفرمانده بسیجی که در امر کشتن بسیجی های دیگر سابقه نداشته باشه !!!!!!


لطفا به اشتراک بگذارید: