مسئولان نظام 

مسئولان نظامما نمیدونیم چجوری میگید خدا بهمون چیزی نداده و ناشکر هستید!


خدا بهتون کلیه داده قرنیه چشم داده، برید بفروشیدش بزنید به زخم زندگیتون?

لطفا به اشتراک بگذارید: