آخوندی در اتوبوس

آخوندی در اتوبوس


اخوندی در اتوبوس نشسته بود که یک نفر که کمی بوی الکل میداد سوار شد و کنار او نشست مرد روزنامه ای باز کرد و مشغول خواندن شد و بعد از مدتی از آخوند پرسید: حاج آقا روماتیسم از چی ایجاد میشه؟


آخوند هم موعظه را شروع کرد و گفت: روماتیسم حاصل مستی و بی بند و باری و حرام خواری...وگناهان کبیره بسیاری است


مرد با حالت منفعل دوباره سرش گرم روزنامه ی خودش شد...


آخوند از او پرسید چند وقت است رماتیسم داری؟


مرد گفت من روماتیسم ندارم،اینجا نوشته است امام جمعه شهر دچار روماتیسم حاد شده است??

لطفا به اشتراک بگذارید: