عید ها


عید ها


عیدها یه خواهرم بهم عیدی میداد که اونم بعد ازدواجش قطع شد. چیه این داماد؟ تو فکر، بدبختی و نحسی با بلاهایی مثل  حاکمیت اخوندها،جنایت و زندان و خشکسالی و زلزله برابری میکنه.!!!!!!.....


لطفا به اشتراک بگذارید: