بسیجی بی ادب

بسیجی بی ادب


بسیجی با تمسخر از بابا بزرگش پرسید ..!


بابا بزرگ؛ آخه شما چطوری زندگی می کردید!؟?


نه تکنولوژیی؛


نه هواپیمایی؛


نه ماشینی؛


نه کامپیوتری و نه موبایلی ..!


 گفت :


همونطوری که شما الان زندگی می کنید ..!


نه نمازی


نه عبادتی


نه تربیتی.. نه اخلاقی ..! نه ادبی...


نه احترامی


نه شعوری...


یعنی زد لهم کرد... ??

لطفا به اشتراک بگذارید: