دختر یه آخوند

دختر یه آخوند


 دختریه آخوند احساساتی میشه ، به مامانش میگه:


مامان،اسب ?سفیدآرزوها چیه؟


میگه یه خر ?سیاهی عین بابات

لطفا به اشتراک بگذارید: