زن بسیجی

زن بسیجی


بسیجیه با زنش دعواشون شده بوده، ‌با هم حرف نمی زدند. زنه وقتی شب میره بخوابه، یک یادداشت ب شوهرش می گذاره که: منو فردا ساعت 6 بیدار کن. صبح زنه ساعت 10 از خواب پا میشه، ‌می بینه شوهر بسیجیش براش یک یادداشت گذاشته که: پاشو زنیکه خر! ساعت شیشه!


لطفا به اشتراک بگذارید: