گردهمایی بزرگ مقاومت ایران
ایـــــران آزاد بــــا
هزار اشرف و ارتش آزادی